سلام - سه نوع پراید با ایسیوهای مختلف این طوری می شوند
1- ساژم :مراحل 1- تست فشارپمپ 3.5 بار2-تست کویل و وایر و شمع 3- تست فشارکمپرس4- عملکرد سنسومپ
2- والئو : تمام مراحل بالا بعلاوه تعویض سنسودمای آب و یک دانلود بادیاگ برای استارت سرد
3- زیمنس : تمام مراحل بالاو تعویض فشنگی دمای آب سیاه رنگ