آپلود عکس


آپلود عكس

آپلود عكس

اکسل و سیستم تعلیق عقب - مکانیک خودرو


مکانیک خودرو
خودرو وشناسایی قطعات وعیب یابی آنها
قالب وبلاگ

اکسل و سیستم تعلیق عقب  


 

 

 

 

 

فهرست

پیش هشدارها و آماده‌سازی............................................................................................................................................................................ 2

پیش هشدارها.......................................................................................................................................................................................................... 2

ابزارهای مخصوص.................................................................................................................................................................................................. 2

ابزارهای عمومی سرویس....................................................................................................................................................................................... 3

اکسل عقب و فنر‌بندی عقب............................................................................................................................................................................. 4

سرویس روی خودرو............................................................................................................................................................................................ 5

قطعات اکسل و فنر‌بندی عقب.............................................................................................................................................................................. 5

بلبرینگ‌های چرخ عقب......................................................................................................................................................................................... 5

اکسل عقب............................................................................................................................................................................................................... 6

اجزاء......................................................................................................................................................................................................................... 6

پیاده کردن.............................................................................................................................................................................................................. 7

بازرسی..................................................................................................................................................................................................................... 9

سوار کردن – مدل2WD و 4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز- ABS........................................................................................................... 9

فنر بندی عقب..................................................................................................................................................................................................... 12

کمک فنر.............................................................................................................................................................................................................. 13

فتر (تخت)............................................................................................................................................................................................................ 13

اطلاعات سرویس و مشخصات SDS............................................................................................................................................................. 15

مشخصات عمومی................................................................................................................................................................................................ 15

بازرسی و تنظیم ها............................................................................................................................................................................................... 15

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیش هشدارها و آماده‌سازی

پیش هشدارها

 • ·         هنگام سوار کردن قطعات لاستیکی، سفت کردن نهائی بایستی پس از قرار گرفتن وزن خودرو روی چرخها و نبود بار انجام می‌پذیرد.

      *: بنزین ، مایع خنک کننده رادیاتور و روغن موتور پرو کامل باشد. لاستیک زاپاس، جک، ابزارهای لازم و وسائل مربوط به آن‌ها در جاهای مشخص شده قرار داشته باشند.

 • ·         هنگام پیاده و سوار کردن لوله‌های ترمز از آچار مخصوص سفت کردن مهره لوله‌های هیدرولیک استفاده شود.
 • ·        پس از سوار کردن قطعات سیستم فنر‌بندی، میزان فرمان را کنترل کرده و در صورت نیاز تنظیم کنید.
 • ·        همیشه لوله‌های ترمز را بوسیله تورک متر سفت کرده و میزان سفت (گشتاور) را رعایت کنید.


ابزارهای مخصوص

شماره ابزار

نام ابزار

شرح

KA40101000

نگهدارنده اکسل

                                                                                   پیاده کردن پلوس عقب

 

 

 

ST36230000

چکش لغزنده

                                                                                   پیاده کردن پلوس عقب

 

 

 

ST38020000

آچار مهره قفلی بلبرینگ

                                                                                   پیاده کردن مهره قفلی بلبرینگ عقب 

 

 

 

     

KV40106500

بیرون کشنده بلبرینگ پلوس‌عقب

                                                                                   پیاده کردن بلبرینگ چرخ و حسگر روتور ABS                                                                                                   

 

 

 

ST37840000

گاید (راهنما) پلوس عقب

                                                                                     سوار کردن پلوس عقب

 

 

 

 

GG94310000

آچار تورک مخصوص ‌لوله‌های‌هیدرولیک

                                                                                    پیاده و سوار کردن لوله‌های ترمز

 

 

                                                                                 

                                                                                   a:10 mm(0.39 in)


ابزارهای عمومی سرویس

نام ابزار

شرح

     بکس مهره لوله هیدرولیک

     آچار تورک

                                                                                  پیاده و سوار کردن هر یک از لوله‌های ترمز

 

 

 

                                                                                                            قطر  10mm(0.39 in) : a

سمبه توخالی جا ردن کاسه نمد اکسل عقب

                                                                                                         سوار کردن کاسه نمد

 

 

                                                                                                            قطر a: 74 mm(2.91 in)

                                                                                                                      قطرb: 68mm(2.68 in)                                                                     

سمبه توخالی جازدن کاسه نمد اکسل عقب

                                                                                                  سوار کردن کاسه نمد

                                        

                                                                           

                                                                                                          قطرa:54.5mm(2.146 in)

                                                                                                              قطر b: 34.5 mm(1.358 in)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اکسل عقب و فنر‌بندی عقب

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 


سرویس روی خودرو

قطعات اکسل و فنر‌بندی عقب

قطعات اکسل و فنر‌بندی عقب را از نظر خلاصی بیش از حد، فرسودگی یا آسیب‌دیدگی کنترل کنید.

 •  برای کنترل کردن خلاصی بیش از حد قطعات، هر یک از چرخهای عقب را تکان، تکان دهید.

 

 

 

 

 

 •  تمام مهره‌ها و پیچ‌ها را به مقدار مشخص شده (گشتاور) دو باره سفت کنید.

              : به فنر ‌بندی عقب، RA -12 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 • کمک فنر را از نظر نشتی روغن یا آسیب‌دیدگی‌های دیگر چک کنید.
 • بوش‌های کمک فنر را از نظر فرسودگی‌ زیاد یا آسیب‌دیدگی‌های دیگر چک کنید.

 

 

 

 

 

بلبرینگ‌های چرخ عقب

 •  بلبرینگ‌های چرخ عقب را از نظر نرمی چرخش چک کنید.
 •  لقی (خلاصی ) طولی اکسل را چک کنید.

          لقی طولی‌انتهای اکسل:

                                 به اطلاعات سرویس و مشخصات RA-15 ,SDS مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


اکسل عقب

اجزاء

 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


پیاده کردن

 •  بلبرینگ چرخ ‌نیازی به نگهداری ندارد.
 •  در صورتیکه در حین حرکت صدای سایش فلز از بلبرینگ بگوش برسد مجموعه بلبرینگ چرخ را تعویض کنید.
 • در صورتیکه مجموعه بلبرینگ عقب پیاده شود، باید تعویض شود. مجموعه استفاده شده نباید مجدداً‌ مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

1-      سیم ترمز دستی و لوله ترمز را باز کنید.

2-       مهره‌های محکم کننده پوسته بلبرینگ باسیتی چرخ را باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

3-      پلوس را بوسیله ابزار بیرون بکشید.

هنگام بیرون کشیدن پلوس با مواظبت از صدمه دیدن کاسه نمد روغنی جلوگیری کنید.

4-      شیم پوسته دیفرانسیل و کاسه نمد پوسته را پیاده کنید.

-          در مدلهای 2WD و 4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز –ABS

5- کاسه نمد روغنی را پیاده کنید.

در صورتیکه کاسه نمد روغنی پیاده شود نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. همیشه آنرا با نو تعویض کنید.

 

 

 

6- واشر قفلی را بوسیله پیچ گوشتی صاف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه پیاده کردن

 
 

 

 
 

 

 
 

7- بوسیله ابزار مهره قفلی بلبرینگ را باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

8- بلبرینگ چرخ، پوسته بلبرینگ و سینی چرخ را با هم از پلوس پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

9-  بوسیله میله استوانه‌ائی مناسب، کاسه نمد گریسی داخل پوسته بلبرینگ را پیاده کنید.

10-  بوسیله سمبه برنجی کنس بیرونی بلبرینگ را پیاده کنید.

-          2WD و 4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز ABS  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 


بازرسی

اکسل پلوس

 • پلوس را از نظر مستقیم بودن، ترک، آسیب‌دیدگی، فرسودگی یا تاب داشتن چک کنید. در صورت    نیاز تعویض کنید.

 

 

بلبرینگ چرخ

 • · از چرخش آزاد و بدون صدا، نداشتن ترک، نبود گودرفتگی یا آسیب‌دیدگی بلبرینگ چرخ مطمئن شوید.

 

 

پوسته اکسل پلوس

 •  پوسته اکسل پلوس را از نظر تحت فشار نبودن، تغییر شکل یا ترک چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

 

 

 

سوار کردن – مدل 2WD و 4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز- ABS

 1. با سمبه برنجی کنس بیرونی بلبرینگ را جا بزنید.
 2. کاسه نمد گریسی نو را در پوسته بلبرینگ سوار کنید.

پس از سوار کردن کاسه نمد گریسی نو، لبه‌های کاسه نمد را با گریس چند منظوره بپوشانید.

 

 

 

 

 

 1. فاصله اندازه (مهره لق) بلبرینگ را بنحوی سوارکنید که طرف مسطح آن به سمت دنده‌های پلوس  قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 1. بوسیله سمبه برنجی کنس داخلی بلبرینگ را جا بزنید.
 2. هر یک از مخروطی‌های بلبرینگ را بوسیله گریس چند منظوره بپوشانید.

        مقدار مشخص شده گریس

                      8-12g(0.28-0.42 oz)

 

 

 

 

 ادامه سوار کردن – مدل 2WD و4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز – ABS

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

واشر تخت و واشر قفلی نو بلبرینگ چرخ را سوار کنید.

 1.  مهره قفلی بلبرینگ چرخ را سفت کنید.

لبه واشر قفلی بلبرینگ چرخ را در داخل شیار مهره قفلی چرخ بنحو صحیح بوسیله سفت کردن مهره قفلی جا بزنید. حتماً لبه واشر را خم کنید.

 

 

 

 

 1. بوسیله ابزار مناسب کاسه نمد روغنی نو را جا بزنید.

پس از سوار کردن کاسه نمد روغنی نو، لبه کاسه نمد را بوسیله گریس چند منظوره بپوشانید.

 

 

 

 

 

 

 1. نقاط در دسترس انتهای پوسته اکسل را بوسیله گریس چند منظوره بپوشانید.
 2.  دنده‌های پلوس را به روغن دنده آغشته کنید. سطح کاسه نمد پلوس را با گریس چند منظوره بپوشانید(بنحوی که شکل سمت راست نشان داده شده‌ است.)

 

 

 

 

 

 

 

 1. لقی (خلاصی) طولی اکسل را تنظیم کنید.
 2. شیمهای انتهائی را انتخاب کنید.

            ضخامت استاندارد: 1.5 mm (0.059 in)

               شیم انتهای پوسته اکسل پولس: به اطلاعات سرویس و مشخصات RA-15 ,SDS       مراجعه کنید.

شیمهای انتهائی را بین کاسه نمد پوسته و پوسته بلبرینگ جا بزنید.

 1. پلوس را بوسیله ابزار بعنوان گاید(راهنما) جا بزنید.

هنگام جا زدن پلوس با مواظبت از صدمه دیدن کاسه نمد روغنی جلوگیری کنید.

 1. لقی (خلاصی) طولی انتهای پلوس را اندازه‌گیری کنید.

      لقی (خلاصی ) طولی:

                      سرویس یک پلوس

                          0.02-0.15 mm (0.0008-0.0059 in)

                     سرویس دو پلوس

                                   درپلوس اول (چپ یا راست)

                         0.30-0.90 mm (0.0118-0.0345 in)

                     در پلوس دوم

                         0.02 –0.15 mm (0.0008 – 0.0059 in)  

 

 


 
 


ادامه سوار کردن – مدل 2WDو 4WD بدون سیستم ضد قفل ترمز-ABS –

 1. اگر لقی (خلاصی ) طولی در حدود مشخص شده نبود، مجدداً شیمهای انتهای پوسته اکسل را انتخاب کنید.

هنگام تنظیم لقی (خلاصی) طولی، با مواظبت از صدمه دیدن کاسه نمد روغنی جلوگیری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنر بندی عقب

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کمک فنر

 
 
پیاده کردن و سوار کردن
 •  با جدا کردن انتهای بالا و انتهای پائین، کمک فنر را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازرسی

 •  اگر نشتی، ترک یا تغییر شکل دادن اتفاق افتاده باشد مجموعه کمک فنر را تعویض کنید.
 •  اگر بوش‌های لاستیکی ترک خورده یا تغییر شکل داده باشند، بوش‌های لاستیکی را تعویض کنید.

 

 

 

 

 

 
 

فتر تخت

پیاده کردن و سوار کردن

 1. انتهای پائینی کمک فنر را جدا کنید، سپس کرپی‌های فنر عقب (تخت ) را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


2-گوشواره فنر عقب (تخت) را جدا کنید.

ادامه فنر تخت (عقب)

 
 

 پین جلوی فنر تخت را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


بازرسی
 •  فنر تخت را از نظر ترک داشتن چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 •  پایه جلو و پین جلو فنر تخت، گوشواره فنر تخت، کرپی‌ها و مجموعه نگهدارنده فنر تخت را از نظر فرسودگی، ترک داشتن، مستقیم بودن یا صدمه‌دیدگی رزوه‌ها چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 •  تمام بوش‌ها را از نظر تغییر شکل پیدا کردن یا ترک داشتن چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 
 

     از صحیح سوار شدن بوش‌های جلو اطمینان حاصل کنید.

 

سوار کردن

 1. به بوشهای لاستیکی سود صابون بمالید
 2.  گوشواره فنر تخت و پین جلو را سوار کنید و مهره‌ها را با دست سفت کنید.
 3.  نگهدارنده پائین فنر تخت و مهره‌ها را زیر فنر تخت یا پوسته اکسل سوار کنید.
 4. مهره‌های کرپی‌ها را بطور ضربدری سفت کنید.

کرپیها را بنحوی سفت کنید که طول تمام کرپیها در زیر نگهدارنده  فنر یکسان باشد.

 
 

کمک فنر را سوار کرده و مهره ها را با دست سفت کنید.

 

 

 1. جک و خرک‌های زیر خودرو را برداشته وخودرو  را به سمت بالا و پائین تکان دهید تا فنر‌بندی بحالت تعادل در‌آید.

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 1. مهره‌های گوشواره فنر تخت، مهره‌های پین جلو فنر تخت و مهره‌های کمک فنر را سفت کنید.

هنگام سوار کردن قطعات لاستیکی، سفت کردن نهائی بایستی پس از قرار گرفتن وزن خودرو  روی چرخها * و نبود بار انجام پذیرد.

    *بنزین، مایع خنک کننده رادیاتور، روغن موتور پر و کامل باشد. لاستیک زاپاس، جک، ابزارهای لازم و وسائل مربوط به آنها در جاهای مشخص شده قرار داشته باشند.

 

 

 

 

 

 


اطلاعات سرویس و مشخصات SDS

مشخصات عمومی

 

 

توع فنر بندی

اکسل سخت با فنر تخت نیمه بیضوی

نوع کمک فنر

روغنی با عملکرد دوبل

 

 

بازرسی و تنظیم ها

بلبرینگ چرخ

-مدل ‌های 2WD و 4WD بدون ABS

مجموع لقی (خلاصی) طولی انتهای mm(in)                                             

0.02 –0.15(0.0008 –0.0059)

شیمهای قابل تهیه انتهای پوسته اکسل عقب

ضخامت mm(in)

شماره فنی

0.05(0.0020)

43086 –P0110

0.07(0.0028)

43087 –P0110

0.10(0.0039)

43088 –P0110

0.15(0.0059)

43086 –B9500

0.20(0.0079)

43089 –P0110

0.50(0.0197)

43090 – P0110

1.00(0.0394)

43036 –01G00

 

[ ۱۳٩٢/٦/٦ ] [ ٥:٢۸ ‎ب.ظ ] [ مهندس علی فرجی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس