آپلود عکس


آپلود عكس

آپلود عكس

اکسل و سیستم تعلیق جلو - مکانیک خودرو


مکانیک خودرو
خودرو وشناسایی قطعات وعیب یابی آنها
قالب وبلاگ

اکسل و سیستم تعلیق جلو


 

 

 

 

 

 

 

فهرست

پیش هشدارها و آماده‌سازی............................................................................................................................................................................ 2

پیش هشدارها..................................................................................................................................................................................................... 2

ابزارهای مخصوص............................................................................................................................................................................................. 2

ابزارهای عمومی.................................................................................................................................................................................................. 3

اکسل جلو و جلوبندی........................................................................................................................................................................................... 4

سرویس‌های روی خودرو.................................................................................................................................................................................... 5

قطعات اکسل جلو و جلوبندی........................................................................................................................................................................... 5

بلبرینگ چرخ جلو.............................................................................................................................................................................................. 5

میزان فرمان........................................................................................................................................................................................................ 7

پلوس................................................................................................................................................................................................................. 11

اکسل جلو............................................................................................................................................................................................................... 12

قفل دستی توپی آزاد چرخ –4WD– (پلوس خلاص کن دستی).............................................................................................................. 13

قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ –4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک).................................................................................................. 14

توپی و دیسک چرخ........................................................................................................................................................................................ 20

       سگدست.......................................................................................................................................................................................................... 22

پلوس - 4WD –............................................................................................................................................................................................. 24

جلوبندی................................................................................................................................................................................................................. 29

کمک فنر......................................................................................................................................................................................................... 30

میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع..................................................................................................................................................................... 30

       موج گیر........................................................................................................................................................................................................... 33

طبق بالا............................................................................................................................................................................................................. 34

میل کششی...................................................................................................................................................................................................... 35

طبق پائین.......................................................................................................................................................................................................... 35

سیبک بالا و سیبک پائین................................................................................................................................................................................ 36

اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS).......................................................................................................................................................... 37

مشخصات عمومی............................................................................................................................................................................................ 37

بازرسی و تنظیم‌ها............................................................................................................................................................................................ 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیش هشدارها و آماده‌سازی

 
 

پیش هشدارها

 • ·         در هنگام سوار کردن قطعات الکتریکی، سفت کردن نهائی بایستی پس از قرار گرفتن وزن خودرو  روی چرخها انجام پذیرد.

* بنزین، مایع خنک کننده رادیاتور و روغن موتور پر و کامل باشند. چرخ زاپاس،‌ابزارها             و وسایل مربوط به آنها در جاهای مربوط به خودشان قرار داشته باشند.

 • ·         هنگام سوار و پیاده کردن لوله‌های ترمز از آچار سفت کردن مهره مخصوص لوله‌های هیدرولیک استفاده کنید.
 • ·         پس از سوار کردن قطعات پیاده شده جلوبندی، میزان فرمان را چک کرده و در صورت نیاز تنظیم کنید.
 • ·        همیشه پس از سوار کردن لوله و شلنگهای ترمز آنها را به مقدار مشخص شده با تورک متر سفت کنید.

ابزارهای مخصوص

 

شماره ابزار

نام ابزار

شرح

موارد کاربری

2WD

4WD

ST29020001

بیرون کشنده سیبک سگدست

 

 

 

                                                  پیاده کردن سیبک از سگدست

 

 

                                                           a: 34 mm (1.34 in)

                                                                b: 6.5 mm (0.256 in)

                                                      c: 61.5 mm (2.421 in)

×

×

HT72520000

پیاده کننده سیبک

 

 

 

                                                پیاده کردن انتهای درگیر میل                                                                                                         تنظیم فرمان

                                                             a: 33 mm(1.30 in) b: 50 mm (1.97 in)                                                                                    

c: R11.5 mm (0.45 in)                                                          

×

×

KV401021S0

سمبه کنس بلبرینگ

 

 

                                                سوار کردن کنس بیرونی بلبرینگ                                                          چرخ

×

×

KV40105400

آچار مهره قفلی بلبرینگ چرخ

 

 

 

                                               پیاده یا سوار کردن مهره‌قفلی  بلبرینگ چرخ

ـــــ

×

GG94310000

آچار تورک مهره‌های مخصوص لوله هیدرولیک

 

 

                                                پیاده و سوار کردن لوله‌های ترمز

 

 

                                       a: 10 mm (0.39 in)                      

×

×

KV40106800

بیرون کشنده بوش طبق پائین

 

 

 

                                                پیاده یا سوار کردن بوش طبق                                                                پائین

×

×

 

ادامه ابزارهای مخصوص

شماره ابزار

نام ابزار

شرح

موارد کاربری

2WD

4WD

ST3127S000

       GG91030000 تورک متر

       HT62940000 رابط آچار بکس

       HT62900000 رابط آچار بکس

 

 

اندازه‌گیری گشتاور

 

 

 

 

 

×

×

ابزارهای عمومی

نام ابزار

شرح

     آچار مهره مخصوص لوله هیدرولیک

     تورک متر

                                                                                              پیاده و سوار کردن لوله‌های ترمز

 

 

 

 

 

                        a: 10 mm (0.39 in)                                                                                           

 

 اکسل جلو و جلوبندی

4WD

در هنگام سوار کردن قطعات لاستیکی، سفت کردن نهائی بایستی پس از قرار گرفتن وزن خودرو روی چرخها * انجام پذیرد.

* بنزین، مایع خنک کننده رادیاتور و روغن موتور پر و کامل باشند. چرخ زاپاس، ابزارها و وسایل مربوط به آنها در جاهای

    مربوط به خودشان قرار داشته باشند.

SEC. 391- 400-401

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


سرویس‌های روی خودرو

قطعات اکسل جلو و جلوبندی

 
 

قطعات اکسل جلو و جلوبندی را از نظر لقی (خلاصی) زیاد، ترک، فرسودگی یا صدمات دیگر چک کنید.

 •  برای چک لقی (خلاصی) زیاد، هریک از چرخهای جلو را تکان، تکان دهید. اگر لقی زیاد مشاهده شد، خلاصی انتهای بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید سپس خلاصی انتهای سیبک را چک کنید.
 •  از جا زدن اشپیل مطمئن شوید.
 •  تمام مهره‌ها و پیچها را بمقدار مشخص شده (گشتاور (مجدداً سفت کنید.

                : به جلوبندی: FA-29 مراجعه کنید.

 •  قطعات اکسل جلو و جلوبندی را از نظر فرسودگی، ترک یا صدمات دیگر چک کنید.
 
 
 
 

 


 •  کمک فنر را از نظر نشتی روغن یا صدمات دیگر چک کنید.
 •  سیبک‌های جلوبندی را از نظر نشتی گریس، ترک گردگیر یا صدمات دیگر چک کنید.

 

 

 

 

 

 
 

بلبرینگ چرخ جلو

 •  حرکت نرم بلبرینگ‌های چرخ را چک کنید.
 •  خلاصی طولی انتهای اکسل را چک کنید.

خلاصی طولی انتهای اکسل : 0 mm (0 in)   

 •  در صورت وجود خلاصی طولی انتهای اکسل یا نرم نبودن حرکت بلبرینگ چرخ، سفتی بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید.

 

 ادامه بلبرینگ چرخ جلو

تنظیم سفتی بلبرینگ چرخ (4WD)

پس از هر بار تعویض بلبرینگ چرخ یا جمع کردن (بستن) اکسل جلو، سفتی بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید.

سفتی بلبرینگ چرخ جلو را بترتیب زیر تنظیم کنید:

 1.  قبل از تنظیم، تمام قطعات را کاملاً تمیز کنید تا از ورود جرم بداخل آنها جلوگیری شود.

 

 

 
 

 

 1.  به قطعات زیرین گریس چند منظوره اضافه کرده یا بمالید.
 •  قسمت دنده شده سگدست
 •  سطح تماس بین واشر بلبرینگ چرخ و سطح خارجی بلبرینگ چرخ
 •  لبه کاسه نمد گیریس
 •  توپی چرخ (چنانکه در شکل سمت راست نشانداده شده است).

 

 

 

 
 

 بوسیله ابزار مهره قفلی چرخ را سفت کنید.

: 78 – 98 N.m (8 – 10 kg-m, 58 – 72 ft-lb)

 1.  توپی چرخ را چندین بار در هر دو جهت بچرخانید.
 2.  مهره قفلی بلبرینگ را شل کنید. بنحوی که میزان سفتی آن به 0 N.m (0 kg-m, 0 ft-lb) برسد.
 3.  با ابزار مهره قفلی بلبرینگ چرخ را مجدداً سفت کنید.

: 0.5 – 1.5 N.m (0.05 – 0.15 kg-m, 4.3 – 13.0 in-lb)ادامه بلبرینگ چرخ جلو

 
 

توپی چرخ را چندین بار در هر دو جهت بچرخانید.

 1. با ابزار مهره قفلی بلبرینگ چرخ را مجدداً سفت کنید.

: 0.5 – 1.5 N.m (0.05-0.15 kg-m , 4.3-13.0 in-lb)

 1.  خلاصی طولی انتهای اکسل بلبرینگ چرخ جلو را اندازه‌گیری کنید.

خلاصی طولی انتهای اکسل : 0 mm (0 in)

 

 

 
 
 
 

 


 1.  نیروی شروع به چرخش «A» را در محل پیچ توپی چرخ اندازه‌گیری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واشر قفلی را بوسیله سفت کردن مهره‌ قفلی در حد فاصل 15 تا 30 درجه سوار کنید.

 1.  توپی چرخ را چندین بار در هر دو جهت بچرخانید تا بلبرینگ چرخ به نحو صحیح در محل بنشیند.
 2.  نیروی شروع به چرخش «B» را در محل پیچ توپی چرخ اندازه‌گیری کنید. به مرحله 10 مراجعه کنید.
 3.  بنحو نشانداده شده در زیرسفتی بلبرینگ چرخ «C» را می‌توان محاسبه کرد.
 
 

C = B - A

 

 

 


سفتی بلبرینگ چرخ «C» :

7.06 – 20.99 N (0.72 – 2.14 kg, 1.59 – 4.72 lb)

 1.  مرحله 3 تا 14 را تا بدست آمدن خلاصی طولی مناسب و سفتی صحیح بلبرینگ چرخ تکرار کنید.
 2.  توپی آزاد چرخ را سوار کنید.

میزان فرمان

قبل از کنترل کردن میزان فرمان، بازرسی مقدماتی (در حالت وجود وزن روی چرخها*) را انجام دهید.

* : بنزین مایع خنک کننده رادیاتور و روغن موتور پر و کامل باشند، چرخ زاپاس، ابزارها و وسایل مربوط به آنها در جاهای مربوط یه خودشان قرار داشته باشند.

بازرسی مقدماتی

 
 

لاستیک‌ها را از نظر فرسودگی و فشار مناسب باد کنترل کنید.

 1.  تاب بیرون و داخل چرخ را چک کنید.

 

متوسط مقدار لنگی (تاب) چرخ:

](مقدار تاب بیرون چرخ + مقدار تاب داخل چرخ) × [ 0.5 :

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS) ، FA-37 مراجعه کنید.

3.     بلبرینگ‌های چرخ جلو را از نظر شل بودن چک کنید.

 4.    جلوبندی را از نظر شل بودن چک کنید.

5.    اتصالات فرمان را از نظر شل بودن چک کنید.

6.    کمک فنرهای جلو را از نظر کارکرد مناسب بوسیله آزمایش استاندارد عکس العمل، چک کنید.ادامه میزان فرمان

7.       ارتفاع خودرو را اندازه‌گیری کنید (در حالت وجود وزن روی چرخها): H = A – B mm(in)

 
 

          به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.

 1. برای بدست آمدن ارتفاع طبیعی خودرو با 4 یا 5 بار بالا و پائین دادن جلو خودرو جلوبندی را تحریک کنید.
 2.  میزان فرمان را اندازه‌گیری کنید.

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS) ، FA-38 مراجعه کنید.  

 1.  اگر میزان فرمان به مقدار مشخص شدن نیست، وضعیت قرار گرفتن خودرو را تنظیم کنید.

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.  

 
 

 میزان فرمان را تنظیم کنید.

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


کمبر، کستر و شیب (زاویه) شفت بلبرینگ چرخ

قبل از چک کردن کمبر، کستر یا شیب (زاویه) شفت بلبرینگ چرخ، خودرو را روی صفحه متحرک دستگاه تنظیم میزان فرمان،بالا و پائین دهید تا اصطکاک به حداقل برسد. از قرار داشتن خودرو در وضعیت تعادل مطمئن شوید.

 •  کمبر، کستر و شیب (زاویه) شفت بلبرینگ هر دو چرخ سمت راست و چپ را بوسیله دستگاه میزان فرمان با توجه به روش‌های زیر اندازه‌گیری و تنظیم کنید.

کمبر، کستر و شیب (زاویه) شفت بلبرینگ چرخ:

 
 

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.

 • آن چنانکه در شکل سمت راست نشان داده شده است در دو مورد زیر بطور موقت پیچهای تنظیم را در حالیکه علائم نشانه را با شکافها تنظیم می‌کنید، سفت کنید سپس کمبر، کستر و شیب سفت بلبرینگ را اندازه‌گیری کنید.

(1)       در مواقعیکه طبق بالا یا قطعات دیگر جلوبندی را با طبق یا قطعات نو تعویض می‌کنید.

(2)        قبل از انجام روش‌های جدا کردن جلوبندی در مواقعیکه علائم تنظیم با رنگ روی پیچهای تنظیم علامت‌گذاری نشده باشد. 

 •  اگر علائم تنظیم باشکاف ها در زمان جدا کردن جلوبندی از قبل با رنگ علامت گذاری شده باشد، علائم را با شکاف‌ها تنظیم کرده سپس بطور موقت پیچهای تنظیم را سفت کنید. کمبر، کستر و شیب (زاویه) شفت بلبرینگ چرخ را اندازه گیری کنید.

 

 

 

 ادامه میزان فرمان

 
 
تنظیم
 1. هر دو زاویه کمبر و کستر از طریق پیچهای تنظیم آنها قابل تنظیم می‌باشند.
 • اگر شیب شفت بلبرینگ چرخ از حدود مشخص شده بیشتر شد، قطعات جلوبندی را از نظر فرسودگی یا آسیب دیدگی چک کنید. قطعات معیوب را با قطعات نو تعویض کنید.
 1.  با توجه به مقدار اندازه‌گیری شده، مقدار مشخص (یا: درجه همگن) آن را در محل تقاطع بردارهای گراف (جدول) بدست آورید.
 2.  اگر مقدار مشخص (یا: درجه همگن) در محل تقاطع بردارها مثبت بود، شفت بلبرینگ چرخ را    بمقدار نشان داده شده بوسیله چرخانیدن پیچ تنظیم آن به سمت بیرون هدایت کنید.
 3.  اگر مقدار مشخص (یا : درجه همگن) در محل تقاطع بردارها منفی بود، شفت بلبرینگ چرخ را بمقدار نشان داده شده بوسیله چرخانیدن پیچ تنظیم آن به سمت داخل هدایت کنید. بعد از حرکت دادن مناسب شفت یا شفت‌ها پیچهای تنظیم جلو و عقب را بمقدار مشخص شده سفت کنید.
 4.  برای اطمینان از در حدود مجاز بودن کمبر و کستر دوباره اندازه‌گیری را انجام دهید.

] مثال[

 1. مقادیر را با توجه به دو مقدار نشانداده شده در زیر اندازه‌گیری کنید: (به جدول مربوط به مدل 4WD توجه کنید.)

زاویه کمبر: -0º06´ (-0.10º)

زاویه کستر: 2º10´ (2.17º)

 1.  دو مقدار داده شده بالا را در گراف وارد کرده و نقطه «A» را معین کنید.
 2.  مقدار مشخص (یا: درجه همگن) نشان می‌دهد که هر دو پیچ تنظیم جلو و عقب باید بمقدار 3 واحد درجه بندی به بیرون چرخانیده شوند. پیچهای تنظیم را بمقدار متناسب با 3 واحد درجه بندی بچرخانید.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادامه میزان فرمان

 
 

تواین (سرچرخ تو)

با استفاده از روش زیر مقدار «تو، این» را اندازه‌گیری کنید.

هشدار

 • · همیشه روش ارائه شده در زیر را در سطحی صاف انجام دهید.
 • · قبل از هل دادن خودرو از نبود اشخاص در جلو خودرو مطمئن شوید.
 1.  جلو خودرو را بالا و پائین دهید تا خودرو در وضعیت تعادل، قرار گیرد.
 2.  خودرو را در حدود 5m (16ft) سمت جلو هل دهید.
 
 

 بر روی خط وسط آج عقب هر دو لاستیک در ارتفاع مشابه از مرکز توپی چرخ علامت بزنید. این علامت نقطه اندازه‌گیری می‌باشد.

 1. مسافت «A» را اندازه‌گیری کنید. (سمت عقب).
 2.  به آرامی خودرو را بسمت جلو هل دهید بنحوی که چرخها 180º (½ دور) بچرخند.
 • ·         اگر چرخها بیش از 180º (½ دور) چرخیدند، روش بالا را از ابتدا مجدداً تکرار کنید هرگز خودرو  را به عقب هل ندهید.
 1.  مسافت «B» را اندازه‌گیری کنید. (سمت جلو).

مجموع (تو، این):

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.

 
 

 مقدار (تو، این) را بوسیله تغییر طول هر دو میله ‌تنظیم فرمان تنظیم کنید.

 1. پیچهای بست یا مهره‌های قفلی را شل کنید.
 2. بوسیله چرخانیدن لوله‌های چپ و راست میله‌های تنظیم فرمان بمقدار مساوی، مقدار (تو، این) را تنظیم کنید.

 

 

 

 

 
 

از  پیچیده شدن میله‌های تنظیم فرمان در داخل لوله‌های میله‌های وصل کننده فرمان به مقداری بیش از 35 mm (1.38 in) مطمئن شوید.

از هم طول بودن میله‌های تنظیم فرمان مطمئن شوید.

                   طول استاندارد (A=B) :

4WD     

                                297.6 mm (11.72 in)

 1.  پیچهای بست یا مهره‌های قفلی را سفت کنید، سپس با تورک متر آنها را بکشید.

 

 ادامه میزان فرمان

 
 

زاویه گردش چرخ جلو

 1. چرخها را بحالت مستقیم و رو به جلو قرار دهید. سپس خودرو را بسمت جلو حرکت دهید تا چرخها بطور مناسب روی صفحه متحرک قرار گیرند.
 2.  فرمان را کاملاً به سمت راست و چپ بچرخانید و زاویه گردش را اندازه‌گیری کنید.

 ·           در مدل‌های فرمان هیدرولیک، فرمان را تا حالت قفل چرخانیده و به غربیلک به مقدار 98 تا 147 نیوتن ) 10 تا   15kg، 22 تا 33 پوند) در حالیکه موتور در دور آرام باشد نیرو وارد کنید.

 ·       به غربیلک فرمان را در حالت کاملاً قفل بیش از15  ثانیه نیرو وارد نکنید.

زاویه گردش چرخ (گردش کامل):

به اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)، FA-38 مراجعه کنید.  

 1.  پیچ متوقف کننده را بر حسب نیاز تنظیم کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 

طول استاندارد «L2» (4WD):

          26.5 mm (1.043 in)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پلوس

 •  از نظر نشت گیریس و آسیب دیدگی چک کنید.

 

 

 

 

 

 

 
                   اکسل جلو

4WD


 قفل دستی توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن دستی)

     
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیاده و سوار کردن
 1. دکمه قفل دستی توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن دستی) را به وضعیت آزاد بچرخانید
 2.  قفل دستی توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن دستی) را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 
 

 خار قفلی را پیاده کرده ، سپس کلاچ توپی چرخ را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  در هنگام سوار کردن قفلی دستی توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن)حتماً توپی در وضعیت آزاد قرار داشته باشد.

        به قطعات نشانداده شده در شکل بالا گریس چند منظوره بزنید.  

 1.  عمل قفل دستی توپی آزاد چرخ را پس از سوار کردن چک کنید.
بازرسی

 ·            حرکت نرم و آزادانه دکمه را چک کنید.

 ·            حرکت نرم کلاچ در پوسته را چک کنید.

 

 قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

     
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیاده کردن و سوار کردن
 1. دکمه اتوماتیک توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن) را به وضعیت آزاد بچرخانید.
 2.  قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن) را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 
 

 رینگ قفلی را پیاده کنید.

 1.  واشر B ، واشر A و ترمز B را پیاده کنید.
 2.  پس از سوار کردن قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن) عمل آنرا چک کنید.

در هنگام سوار کردن، به قطعات اشاره شده در شکل بالا، گریس توصیه شده بزنید.

 

 

 

 

 
 

بازرسی

قطعات را کاملاً با مواد حلال تمیز کننده تمیز کرده و بوسیله هوای فشرده خشک کنید.

 

ترمز «A» و ترمز «B»

ضخامت «L» ترمز «A» و «B» را اندازه‌گیری کنید.

اگر ضخامت کمتر از حد مشخص شده باشد، ترمز «A» و «B» را با هم بصورت مجموعه تعویض کنید. ادامه قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD ـ (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

عیب یابی

صدای ایجاد شده در حالت قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ در تحت هر یک از شرایطی که در زیر شرح داده شده علامت بوجود آمدن مشکل نمی‌باشد. بوسیله تغییر وضعیت دنده کمک با روش مناسب، صدا قابل حذف شدن می‌باشد.

 
   

 

 

 


 
 

 

تغییر دنده کمک از «2H» به «4H» در سرعت بالا (شکل           شکل    ) گاهی با مشکل همراه است. در این وضعیت در صورتیکه تغییر دنده انجام نشود صدای سایش فلز در قفل اتوماتیک توپی بگوش خواهد رسید. رها کردن دسته دنده در نیمه راه باعث حرکت نکردن پلوس و باقی ماندن بادامک در وضعیت قفل (شکل    ) خواهد شد. در این حالت صدا تا زمان توقف خودرو ادامه خواهد داشت. اگر این حالت اتقاق افتاد، سرعت خودرو را به کمتر از

40km (25 MPH) کاهش دهید و دسته دنده کمک را یکبار به وضعیت «2H» باز گردانیده سپس دوباره آنرا به وضعیت «4H» تغییر دهید. حال دنده‌ها درگیر شده و صدا قطع خواهد شد. (شکل .     ).

 

                                                                  بله

       
       
 
   


 

 


                     خیر

 

 

       
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

(به صفحه بعد مراجعه کنید.)

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

       
   
 
     

 

 

 

 


اگر صدا در زمان تغییر دنده از «2H» به «4H» در توپی ایجاد شد. (شکل.    شکل

    )، در وسط تغییر دنده توقف نکنید. هنگامیکه دنده به وضعیت «4H» تغییر پیدا کند، چراغ اعلام روشن خواهد شد تا درگیر شدن مناسب دنده‌ها و برقراری وضعیت «4H» را اعلام نماید.

صدا سپس قطع خواهد شد. (شکل.    ). اگر تغییر دنده در وسط انجام عمل متوقف شود، صدا ادامه می‌یابد. در چنین وضعیتی دسته دنده کمک را به وضعیت «2H» بازگردانیده و دوباره در وضعیت «4H» قرار دهید. در این حال دنده‌ها درگیر شده و صدا متوقف می‌شود. (شکل.      ). (اگر دسته دنده در وضعیت «2H» رها شود صدا تا زمان توقف خودرو ادامه خواهد داشت. )

 

 

آیا دسته دنده کمک را از دنده «2H» به «4H» در زمانیکه سرعت خود کمتر از 40km/h (25MPH) بوده تغییر داده‌اید؟

 

                                                                           

                                                                            بلی

               
     
 
   
 
     
     
 

 

 


                                     خیر

 

 

 

 

 

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 


(به صفحه بعد مراجعه کنید.)

 
   

 

 

 

 
ادامه قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

               
   
 
 
     
 
     
 

صدای سایش فلز بعضی اوقات در قفل اتوماتیک توپی در هنگام درگیر شدن دنده‌ها بگوش خواهد رسید. این موضوع علامت ایجاد مشکل نمی‌باشد. صدا می‌تواند در هنگام شتاب گرفتن سریع در حالیکه چرخهای عقب در روی برف، گل، شیب و غیرو بکسوات می‌کنند، ایجاد شود.

(شکل.    شکل    ). در این گونه شرایط، پا را از روی گاز بردارید تا سرعت موتور کم شود. دنده‌ها سپس درگیر شده و صدا متوقف خواهد شد.

(شکل .      ).

 
 
 

 

 

 


                                                                        بلی

 

 


                        خیر

 

                       
   
 
 
     
       
 
 
   

آیا خودرو در هنگامیکه دسته دنده کمک در وضعیت «4H» یا «4L» قرار دارد به عقب حرکت می‌کند یا آیا در هنگامیکه دسته دنده کمک در وضعیت «4H» یا «4L» باشد و خودرو پشت به عقب در سرازیری قرار دارد، به عقب حرکت می‌کند؟

 
     
 
 
 

در هنگام حرکت به عقب درحالیکه دنده کمک در وضعیت «4H» یا «4L» قرار داشته باشد، دنده‌های قفل اتوماتیک توپی بعضی اوقات درگیر نمی‌شوند اما بزودی همراه با صدای برخورد فلز دوباره (شکل.   شکل.            شکل.     ) درگیر خواهند شد.

صدا همچنین ایجاد خواهد شد اگر شتاب خودرو سریع بوده و دنده‌ها درگیر نباشند. در این گونه شرایط پا را از روی گاز بردارید تا سرعت موتور کم شود. دنده‌ها سپس درگیر شده و صدا متوقف خواهد شد. (شکل.      )

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                        بلی

 

 

 

 

                        خیر

                   
     
     
 
     
 
 
     
 
 

در اینگونه شرایط، صدا در لاستیک‌ها (صدای لاستیک) یا در موتور (صدای لرزش موتور) ایجاد خواهد شد. نه در قفل اتوماتیک توپی(پلوس خلاص کن اتوماتیک)

از رانندگی در شرایط ذکر شده در بالا بخاطر فرسودگی و سایش لاستیک خودداری کنید. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                        بلی

       
   
 
   
 
 

 

 


                        خیر

 

 

 

 
   

 


            (به صفحه بعد مراجعه کنید.)

 

 

 ادامه قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

               
   
 
 
     
 
     
 

دنده‌های قفل اتوماتیک توپی همراه با صدا از درگیری خارج خواهند شد. (صدای سایش فلز). اگر مسافت طی شده در جهت مخالف کوتاه باشد ]کمتر از 1m (3ft) [ و یا اینکه زاویه چرخش چرخ‌های چپ و راست مشابه نباشند. (مانند پیچیدن دور یک گوشه)، دنده‌های یک سمت از درگیری خارج می‌شوند. (شکل.   ). تحت شرایطی، صدا (صدای سایش فلز و غیرو) ممکن است ایجاد شود در حالیکه در وضعیت «2H» در حال رانندگی هستید. اگر فقط دنده‌های یک سمت از قفل خارج شوند، پلوس قفل شده با سرعتی مشابه چرخها در چرخش خواهد بود

هرچند پلوس قفل نشده بوسیله دیفرانسیل مجبور به گردش در جهت مخالف خواهد بود. این عمل باعث اجبار دنده‌های قفل اتوماتیک توپی به قفل شدن در جهت مخالف  شده و درنتیجه صدا ایجاد خواهد شد.

اگر این عمل اتفاق افتاد، به آرامی خودرو را (10ft تا 7) 3 تا 2 متر مستقیم به عقب هدایت کنید. در حالیکه دسته دنده کمک در وضعیت «2H» قرار داشته باشد، تا دنده‌های طرف دیگر از درگیری خارج شوند

 
 
 

 

 

 


                                                                         بلی

       
   
 
     

 

 

 

 


                                 خیر

 

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

                        (به صفحه بعد مراجعه کنید.)  

 

 ادامه قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD – (پلوس خلاص کن اتوماتیک)

           
   
 
 
     
 

در نقاط بسیار سرد، سفتی روغن دیفرانسیل از نقاط کمتر سرد بیشتر است. زمانیکه قفل اتوماتیک توپی بوسیله قرار دادن دسته دنده کمک در وضعیت «2H» از قفل خارج شود، ممکن است یکی از اتوماتیک‌های توپی(پلوس خلاص کن‌های اتوماتیک) بعضی اوقات بحالت قفل باقی بماند. این عمل باعث ایجاد صدا در هنگام حرکت خواهد شد. صدا همچنین می‌تواند در اتوماتیک‌های توپی (پلوس خلاص کن‌های اتوماتیک) در زمانیکه گاردان جلو بعلت سفتی روغن دنده کمک چرخش می‌کند،‌ایجاد شود. (شکل       ). در چنین حالتی با خودرو در وضعیت «4H» برای مدت 10 دقیقه رانندگی کنید تا خودرو گرم شود. سپس به وضعیت «2H» برگردید تا صدا حذف شود.

 
 
 

 

 

 

 

 


                                                                    بلی

       
   
 
     

 

 


                               خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
   

اتوماتیک توپی را باز کرده و چک کنید.

 به 14-FA مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توپی و دیسک چرخ

 
 

پیاده و سوار کردن

 1. مجموعه توپی آزاد چرخ را پیاده کنید. – 4WD -  

        به «قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD - » FA-14 یا «قفل دستی توپی آزاد چرخ – 4WD » – FA-13 مراجعه کنید.

 1.  مجموعه چدنی متحرک ترمز را بدون جدا کردن لوله‌های هیدرولیک پیاده کنید.

با مواظبت از فشار دادن پدال ترمز خودداری کنید و گرنه پیستون ترمز بیرون خواهد زد . از پیچ و تاب نداشتن شلنگ ترمز اطمینان حاصل کنید.

 
 

 

 1.  واشر قفلی را پیاده کنید. – 4WD –

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مهره قفلی بلبرینگ چرخ را پیاده کنید.

4WD : با ابزار

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 1.  توپی چرخ و بلبرینگ چرخ را پیاده کنید.

با مواظبت از افتادن بلبرینگ بیرونی جلوگیری کنید.

 1.  بعد از سوار کردن توپی و بلبرینگ چرخ، سفتی بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید.

         به «تنظیم سفتی بلبرینگ چرخ» «بلبرینگ چرخ جلو» «سرویس‌های روی خودرو»، FA-6 مراجعه کنید.

 

 

 

 
 

باز کردن

   ·         بوسیله سمبه برنجی مناسب کُنس بیرونی بلبرینگ را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 ادامه توپی و دیسک چرخ

بازرسی

بلبرینگ‌ها و توپی چرخ را کاملاً تمیز کنید.

بلبرینگ‌های چرخ

   ·  از چرخش نرم بلبرینگ‌ها و نبود صدا، ترک، گودرفتگی و فرسودگی اطمینان حاصل کنید.

توپی چرخ

   ·  توپی چرخ را از نظر ترک با روش مغناطیسی یا نفوذ رنگ آزمایش کنید.

 
 

جمع کردن

 1. کنس بیرونی بلبرینگ چرخ را تا نشست کامل در توپی بوسیله ابزار جا بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توپی چرخ و درپوش توپی چرخ را با گریس چند منظوره پر کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به هریک از مخروطی‌های (رولر) بلبرینگ‌ گریس چند منظوره بزنید.

 1.  لبه‌های کاسه نمد گریسی را از گریس چند منظوره پر کرده سپس آنرا بوسیله سمبه مناسب در توپی چرخ جا بزنید.

 

 سگدست

 
 

پیاده کردن

 1. مجموعه توپی آزاد چرخ (پلوس خلاص کن) را پیاده کنید. – 4WD –

         به « قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD -» ، FA-14 یا «قفل دستی توپی آزاد چرخ – 4WD - » FA-13 مراجعه کنید.

 1.  توپی و دیسک چرخ را پیاده کنید.

          به «توپی و دیسک چرخ» ، FA-20 مراجعه کنید.

 

 
 
 
 

 


 1.  بوسیله زدن ضربه‌های آرام روی انتهای پلوس، پلوس را از سگدست جدا کنید. – 4WD –

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بوسیله ابزار میل  تنظیم فرمان را از سگدست جدا کنید.

برای جلوگیری از آسیب به رزوه‌های پیچ بی سر (سیبک) مهره پیچ بی سر را برعکس روی پیچ سوار کنید.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 1.  سگدست را از سیبک‌ها جدا کنید.
 2. مهره‌های سفت کننده سیبک‌های بالا و پائین را شل کنید. (پیاده نکنید).

 

 

 

 

 

 

 
 

 سگدست را از پیچ‌های بی سر سیبک‌های بالا و پائین بوسیله ابزار جدا کنید.

در هنگام انجام اعمال بالا، هرگز مهره‌های سیبک هائی که در مرحله (a) شل گردیده‌اند را پیاده نکنید.

        ابزار:

                           4WD

                           HT72520000

 

 

 ادامه سگدست

 
 

مهره‌های سفت کننده سیبک‌ها را پیاده کنید.

بوسیله جک طبق پائین را بالا نگهدارید.

 1.  سگدست را از طبق‌های بالا و پائین پیاده کنید.

بازرسی

سگدست

   ·          سگدست را از نظر تغییر شکل، ترک و صدمات دیگر با روش مغناطیسی یا نفوذ رنگ آزمایش کنید.

 

بلبرینگ سوزنی 4WD -

   ·         بلبرینگ سوزنی را از نظر فرسودگی، خراش، گودرفتگی، پوسته دادن و علائم سوختگی چک کنید.

 

 
 

سوار کردن

 1. بلبرینگ سوزنی را در داخل سگدست سوار کنید. – 4WD –

از قرار گرفتن بلبرینگ سوزنی رو به سمت مناسب اطمینان حاصل کنید.

 از گریس چند منظوره استفاده کنید.

 

 

 

 

 
 

 بوسیله زدن جک زیر طبق پائین، سگدست را روی سیبک‌های بالا و پائین سوار کنید.

احتیاط

با مواظبت از تماس روغن و گریس با سطح مخروطی شکل سیبک، سگدست و رزوه‌های سیبک جلوگیری کنید.  

 1.  میله تنظیم فرمان را به سگدست وصل کنید.

 

 

 

 
 

 

 1.  پس از سوار کردن سگدست، سفتی بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید

         به «تنظیم سفتی بلبرینگ چرخ» «بلبرینگ چرخ جلو» «سرویس‌های روی خودرو»، FA-6     مراجعه کنید. 

 1.  پس از سوار کردن پلوس، خلاصی طولی انتهای اکسل پلوس را چک کنید.

پس از پیاده کردن رینگ قفلی مجدداً  از آن استفاده نکنید.

              به «پلوس – 4WD - » FA-24 مراجعه کنید.

                  پلوس – 4WD –

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

پیاده کردن

 1. توپی آزاد چرخ یا فلانج محرک و رینگ قفلی را پیاده کنید. به «قفل اتوماتیک توپی آزاد چرخ – 4WD - » FA-14 ، یا «قفل دستی توپی آزاد چرخ ـ 4WD - » FA-13 مراجعه کنید.
 2.  میل فنری پیچشی تنظیم ارتفاع را پیاده کنید. به «میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع» «جلوبندی» FA-29 مراجعه کنید.
 3.  پیچ پائین (نگهدارنده) کمک فنر را پیاده کنید.
 4.  پیچ‌های نگهدارنده طبق پائین را پیاده کنید.

 با استفاده از جک طبق پائین را بالا نگهدارید.

 
 
 
 

 


 1.  پیچهای محکم کننده پلوس به دیفرانسیل را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 با زدن ضربه‌های آرام به انتهای پلوس، پلوس را از سگدست پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 ادامه پلوس – 4WD –

 
 

باز کردن

سمت دیفرانسیل (TS82F)

 1. با زدن ضربه‌های آرام به اطراف پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس، (سرپلوس) و سیل (کاسه نمد) را از پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس (سرپلوس) جدا کنید.
 2.  بست گردگیر پلوس را پیاده کنید.

 

 

 

 
 

 گردگیر و پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس را بسمت چرخ بکشید و از جهت جمع کردن مجدد آنرا با کشیدن خط علامت گذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 

 رینگ قفلی را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1.  بوسیله پرس مجموعه سه شاخه پلوس را جدا کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گردگیر را بیرون بکشید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن گردگیر، هزار خار میل پلوس را با نوار چسب بپوشانید.  

 

 

 

 ادامه پلوس – 4WD –

 
 

سمت چرخ (ZF100)

احتیاط

مجموعه سرپلوس سمت چرخ را نمی‌توان باز کرد.

 •  قبل از جدا کردن مجموعه‌ سرپلوس، شفت پولس و مجموعه سر پلوس را از جهت جمع کردن مجدد علامت گذاری کنید.
 •  با استفاده از ابزار مناسب مجموعه سرپلوس را جدا کنید.

با مواظبت از صدمه زدن به رزوه‌های پلوس جلوگیری کنید.

 • ·  بست‌های گردگیر را پیاده کنید.

 

بازرسی

تمام قطعات را کاملاً با مواد حلال تمیز کننده تمیز کرده و بوسیله هوای فشرده خشک کنید. شواهد وجود تغییر شکل یافتن یا صدمات دیگر را در تمام قطعات چک کنید.

پلوس

شفت پلوس را در صورت پیچیدگی داشتن یا ترک، تعویض کنید.

گردگیر

گردگیر را از نظر کهنه‌گی (پوسیدگی)، ترک و فرسودگی چک کنید. گردگیر را همراه با بست‌های نو تعویض کنید.

مجموعه سر پلوس (سمت گیربکس)

 •  تمام قطعات متصله دوبل (نر و ماده) که علائمی از خراش، زنگ زدگی،‌فرسودگی و یا خلاصی بیش از حد در آن‌ها مشهود باشد را تعویض کنید.
 • هزار خار را از نظر تغییر شکل پیدا کردن، چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 •  پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس را از نظر هر نوع آسیب دیدگی چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

مجموعه سر پلوس (سمت چرخ)

مجموعه سر پلوس را در صورت تغییر شکل یافتن یا آسیب دیدگی تعویض کنید.

جمع کردن
 • ·            پس از جمع کردن سر پلوس از حرکت نرم سرپلوس در تمام حدود مجاز آن بدون وجود هرگونه مانع، مطمئن شوید.
 • ·  پس از هر بار بازسازی (جمع کردن) از گریس اصلی نیسان یا مشابه استفاده کنید.

 

 

 
 

سمت دیفرانسیل (TS82F)

 1. بست نو کوچک گردگیر، گردگیر و پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس را روی شفت پلوس سوار کنید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن گردگیر، هزار خار میل پولس را با نوار چسب بپوشانید.

 

 

 ادامه پلوس – 4WD –

 
 

مجموعه سه شاخه پلوس را بطور مطمئن سوار کنید، در حالیکه از در یک خط قرار گرفتن علائم (خطوط کشیده شده) بطرز مناسب اطمینان حاصل می‌کنید.

   ·       در حالیکه گودی یا پخ هزار خار سه شاخه پلوس به طرف میل پلوس قرار گرفته است آنرا کاملاً جا بزنید.

 1.  رینگ قفلی نو را سوار کنید.

 

 

 
 
 
 

 


 1.  با گریس پر کنید.

مقدار مشخص شده گریس

          95 – 105 g (3.35 – 3.70 oz)

 1.  از سوار شدن مناسب گردگیر در شیار پولس مطمئن شوید. گردگیر را بنحوی تنظیم کنید که در زمانیکه طول آن «L» می‌باشد باد نکرده یا تغییر شکل ندهد.

        طول «L1» : 95 – 97 mm (3.74 – 3.82 in)

 

 

 
 

 بست نو  بزرگ گردگیر را بوسیله ابزار مناسب قفل کنید. سپس بست نو کوچک گردگیر را قفل کنید.

 1.  بوسیله زدن ضربه‌های آرام روی سیل (کاسه نمد) پوسته نگهدارنده سه شاخه پلوس آنرا روی پوسته نگهدارنده سه شاخه سوار کنید.

سطوح تماس سیل (کاسه نمد)را به چسب آب بندی آغشته کنید.

 

 

 

 

 
 

سمت چرخ (ZF100)

 1. بست کوچک گردگیر نو و گردگیر را روی پلوس سوار کنید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن گردگیر، هزار خار میل پولس را با نوار چسب بپوشانید.

 

 

 

 

 

 

 
 

 با زدن ضربه‌های آرام به مجموعه سرپلوس آنرا روی شفت پلوس سوار کنید.

         مجموعه سر پلوس را در محل خود با توجه به در یک خط قرار گرفتن علائمی که در هنگام پیاده کردن گذاشته‌اید، محکم کنید.

 

 

 ادامه پلوس

 
 

پلوس را به مقدار مشخص شده از گریس پر کنید.

مقدار مشخص شده گریس:

          135 – 145 g (4.76 – 5.11 oz)  

 1.   از قرار گرفتن مناسب گردگیر در شیار پولس مطمئن شوید.

       گردگیر را بنحوی سوار کنید که در زمانیکه طول آن«L2» می‌باشد باد نکرده یا تغییر شکل ندهد

         طول «L2» : 96 – 98 mm (3.78 – 3.86 in)

 1.  بست بزرگ گردگیر نو را بوسیله ابزار مناسب قفل کنید.
 2.  بست کوچک نو را قفل کنید.
 
 
 
 

 


سوار کردن

 1. گریس چند منظوره را در محل‌های لازم بکار برید.

 

 

 

 

 

 
 

 واسطه (مهره لق) بلبرینگ را روی شفت پلوس سوار کنید.

از قرار گرفتن واسطه (مهره لق) بلبرینگ رو به سمت مناسب مطمئن شوید.  

 1.  پس از سوار کردن توپی چرخ و بلبرینگ چرخ، سفتی بلبرینگ چرخ را تنظیم کنید. به «تنظیم سفتی بلبرینگ چرخ» «بلبرینگ چرخ جلو» «سرویس‌های روی خودرو» FA-6 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 
 

 هنگام سوار کردن پلوس با انتخاب رینگ قفلی مناسب، خلاصی طولی (لقی) انتهای اکسل را تنظیم کنید.

 1. بطور موقت رینگ قفلی نوئی را با همان ضخامت رینگ قفلی قبلی سوار کنید.

 

 

 

 

 

 
 

 روی انتهای شفت پلوس گیج ساعتی سوار کنید.

 1.  خلاصی طولی (لقی) انتهای اکسل پلوس را اندازه‌گیری کنید.

خلاصی طولی (لقی) انتهای اکسل:

          0.45 mm (0.0177 in) یا کمتر

 1.  اگر خلاصی طولی(لقی) انتهای اکسل در حدود مشخص شده نبود، رینگ قفلی دیگری را انتخاب کنید. 

1.3 mm (0.51 in)                                                1.1 mm (0.043 in)

1.7 mm (0.067 in)                             1.5 mm (0.059 in)

2.1 mm (0.083 in)                             1.9 mm (0.075 in)

                                                                2.3 mm (0.091 in)


                 جلوبندی

4WD


 


  

 
 


                     جلوبندی

کمک فنر

پیاده و سوار کردن
 1.  بوسیله جک طبق پائین را بلند کنید.
 2.  پیچ و مهره نگهدارنده کمک فنر را پیاده کنید.
بازرسی

بجز قطعات غیر فلزی، تمام قطعات را با حلال‌های مناسب تمیز و بوسیله هوای فشرده خشک کنید. از هوای فشرده برای بیرون راندن جرم و گرد و غبار از قطعات غیر فلزی استفاده کنید.

 
 

 نشتی و ترک‌ها را چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

 •  میل کمک فنر را از نظر ترک، تغییر شکل پیدا کردن و صدمات دیگر چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 •  قطعات لاستیکی را از نظر فرسودگی، ترک، آسیب دیدگی و تغییر شکل پیدا کردن چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع

پیاده کردن
 
 

گردگیر را پیاده کنید.

 1.  با رنگ روی میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع و بازوی نگهدارنده علامت تنظیم بزنید.

برای زدن علامت همیشه از رنگ استفاده کنید، قطعات مربوطه را خراش ندهید.  

 1.  مقدار بیرون زدن پیچ بازوی نگهدارنده «L» را اندازه گیری کنید سپس مهره قفلی و مهره تنظیم را پیاده کنید.

قبل از پیاده کردن مهره‌ها از عدم وجود فشار پیچشی روی  میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع مطمئن شوید.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 رینگ قفلی را از بازوی نگهدارنده جدا کنید.

   ·       مهره‌های نگهدارنده بازوی فنری متحرک (پیچشی) را پیاده کنید. سپس میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع را همراه با بازوی فنری متحرک (پیچشی) به سمت جلو بکشید – 4WD –

 

 

 

 

 ادامه میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع

بازرسی

 •  میل فنری تنظیم را از نظر فرسودگی، پیچیدگی، خمیدگی و صدمات دیگر چک کنید.
 •  نقاط تراش کاری شده (هزار خار شده) تمام قطعات را از نظر ترک، فرسودگی، پیچیدگی و صدمات دیگر چک کنید.
 •  گردگیر را از نظر ترک چک کنید.

 

 
 
سوار کردن و تنظیم

تنظیم مهره تنظیم بازوی نگهدارنده فقط در جهت سفت کردن انجام می‌گیرد.

تنظیم را بوسیله شل کردن مهره تنظیم بازوی نگهدارنده انجام ندهید.

 1.   با گریس چند منظوره هزار خارهای میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع را بپوشانید.
 2.   طبق پائین را در وضعیتی قرار دهید که فاصله (خلاصی) لاستیک ضربه گیر«C» ،0  باشد.

فاصله (خلاصی) لاستیک ضربه گیر :‌0mm (0 in) 

 

 

 
 
 
 

 


 1.  میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع را همراه با بازوی فنری متحرک (پیچشی) سوار کنید. – 4WD –

از درست سوار کردن میل پیچشی‌های فنری تنظیم ارتفاع راست و چپ اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


 1.  بازوی نگهدارنده را به میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع در حالیکه خطوط کشیده شده قبلی را با هم تنظیم می‌کنید، سوار کنید.

       در صورتیکه از میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع نو یا بازوی نگهدارنده نو استفاده می‌کنید، طول بازوی نگهدارنده را به مقدار نشان داده شده در شکل سمت راست تنظیم کنید.

            طول استاندارد «G»:

                   4WD

          22 – 36 mm (0.87 – 1.42 in)

 

 ادامه میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع

 1.  رینگ قفلی را روی بازوی نگهدارنده و گردگیر سوار کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


- 4WD -

از درست سوار شدن رینگ قفلی و بازوی نگهدارنده اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مهره تنظیم را به مقداری سفت کنید که طول پیچ بازوی نگهدارنده با طول قبلی اندازه گرفته شده در هنگام پیاده کردن «L» همخوانی داشته باشد. مهره قفلی را به مقدار مشخص شده سفت کنید. در صورتیکه از میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع نو یا بازوی نگهدارنده نو استفاده می‌کنید، مهره تنظیم را به مقدار نشان داده شده در شکل سمت راست تنظیم کرده، سپس مهره قفلی را به مقدار مشخص شده سفت کنید.

طول استاندارد «L»:

          4WD

70 mm (2.76 in)

 ادامه میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع

 1.  خودرو را در حالیکه چرخها روی زمین قرار دارد بالا و پائین دهید تا اصطکاک قطعات جلوبندی را حذف کنید.
 2.  سرپا بودن «H» خودرو را اندازه‌گیری کنید.
 3. جلوی خودرو را 4 یا 5  بار بالا و پائین دهید تا از ارتفاع طبیعی خودرو اطمینان حاصل کنید.
 4.  سرپا بودن «H» خودرو را اندازه‌گیری کنید.

«بدون بار» H = A – B mm (in)

 
 

به «میزان فرمان ( بدون بار) » «اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)» FA-38 مراجعه کنید.

 

 1.  اگر ارتفاع خودرو در حدود مجاز نبود، سرپا بودن خودرو را تنظیم کنید.

به «میزان فرمان (بدون بار) » «اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)» FA-38 مراجعه کنید.  

 1.  در صورت نیاز میزان فرمان را چک کنید.

به «میزان فرمان (بدون بار)» «اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)»

FA-38 مراجعه کنید.  

 
 

 

 

موج گیر

پیاده کردن
 •  موج گیر، پیچهای متصل کننده و پیچهای بست آن را پیاده کنید.
 • ·         موج گیر را از نظر پیچیدگی و تغییر شکل پیدا کردن، چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
 • ·         بوش لاستیکی را از نظر ترک، فرسودگی، تغییر شکل پیدا کردن و از هم گسیختگی (پوسیدگی) چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.
بازرسی

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


سوار کردن
 •  بوش لاستیکی را روی موج گیر و در خارج از علامت سفید رنگ، سوار کنید.

 

 

 طبق بالا

 
 
پیاده کردن
 1. کمک فنر را پیاده کنید. به «کمک فنر» FA-30 مراجعه کنید.
 2.  پیچ بی سر سیبک بالا را از سگدست جدا کنید.

بوسیله جک طبق پائین را بالا نگهدارید.

          به «سگدست» «اکسل جلو» FA-22 مراجعه کنید.

 

 
 
 
 

 


 1.  پیچهای تنظیم را نشانه گذاری کرده و آنها را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
سوار کردن
 1. طبق بالا را در حالیکه پیچهای تنظیم را با نشانه‌های تنظیم هم آهنگ می‌کنید، سوار کنید.

        در صورتیکه طبق بالا یا هر قطعه دیگری از جلوبندی را نو کرده‌اید نشانه تنظیم را با شکاف، بنحو نشان داده شده در شکل سمت راست ننظیم کنید. سپس طبق بالا را سوار کنید.

       به «میزان فرمان» «سرویس‌های روی خودرو» FA-7 مراجعه کنید.

 1.  کمک فنر را سوار کنید.
 2.  پیچهای تنظیم را در حالت قرار داشتن چرخها روی زمین و نبود بار، سفت کنید.
 3.  پس از سوار کردن میزان فرمان را چک کنید. در صورت نیاز تنظیم کنید.

         به FA-7 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


باز کردن
 •  بوش‌های طبق بالا را با پرس بیرون بیاورید.
 • ·         پیچهای تنظیم و بوش‌های لاستیکی را از نظر آسیب دیدگی چک کنید. در صورت نیاز تنظیم کنید.
 • ·         طبق بالا را از نظر تغییر شکل پیدا کردن و ترک بازدید کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

بازرسی

 

 ادامه طبق بالا

 
 
جمع کردن
 1. به بوش لاستیکی سود صابون بزنید.
 2.  بوش طبق بالا را با فشار جا بزنید.

بوش لاستیکی را بنحوی جا بزنید که فلانج بوش بنحو مطمئن با انتهای سطح گلوئی طبق بالا تماس پیدا کند.

 

 

 
 

میل کششی

پیاده و سوار کردن
 1. مهره‌های محکم کننده روی طبق پائین و بدنه را باز کنید.

بوسیله جک طبق پائین را بالا نگهدارید.

 

 

 

 
 
 
 

 


 1.  میل کششی را سوار کنید.

از درست قرار گرفتن بوشها و واشرها اطمینان حاصل کنید.

 بازرسی

   ·       میل کششی را از نظر تغییر شکل پیدا کردن و ترک چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

   ·       بوش‌های لاستیکی را از نظر آسیب‌دیدگی چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

 

 
 
 
 

 


طبق پائین

پیاده و سوار کردن
 1. میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع را پیاده کنید. به «پیاده کردن» «میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع» FA-30 مراجعه کنید.

 قبل از شل کردن مهره‌های تنظیم، محل تنظیم را با کشیدن خط علامت زده و طول «L» را اندازه‌گیری کنید سپس  تا موقعیکه هیچگونه فشار کششی روی میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع وجود نداشته باشد، مهره را شل کنید.

 1.  پیچ نگهدارنده پائین کمک فنر را پیاده کنید.
 2.  پیچ اتصال میل موج گیر را پیاده کنید.
 
 

 پلوس را پیاده کنید. – 4WD –

          به «پلوس – 4WD - » «اکسل جلو» FA-24 مراجعه کنید.

 1.  سیبک طبق پائین را از سگدست جدا کنید.

          به «سگدست» «اکسل جلو»  FA-22  مراجعه کنید.

 

 

 

 ادامه طبق پائین

 
 

 مهره‌های نگهدارنده جلو طبق پائین را پیاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1.  بوسیله ابزار بوش پیچ محوری طبق پائین را از بدنه پیاده کنید.
 2.  پس از سوار کردن طبق پائین، میزان فرمان و ارتفاع خودرو را تنظیم کنید. به «میزان فرمان» «سرویس‌های روی خودرو» FA-7 مراجعه کنید.
بازرسی

طبق پائین و پیچ محوری طبق پائین

 ·        موارد بالا را از نظر تغییر شکل پیدا کردن و ترک چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

بوش طبق پائین

 ·       

 
 

 مورد بالا را از نظر تغییر شکل پیدا کردن و آسیب دیدگی چک کنید. در صورت نیاز تعویض کنید.

 

سیبک بالا و سیبک پائین

پیاده و سوار کردن
 •  سگدست را از طبق‌های بالا و پائین جدا کنید.

    به «سگدست» «اکسل جلو» FA-22 مراجعه کنید.

بازرسی
 •  بازی سیبک‌ها را چک کنید. اگر توپی سیبک فرسوده شده و بازی در جهت بالا و پائین بیش از حد است یا چرخانیدن اتصال سخت انجام می‌شود. سیبک را تعویض کنید. (چه سیبک طبق بالا و چه طبق پائین.)

نیروی لازم برای حرکت به طرفین (نقطه اندازه‌گیری : سوراخ جای اشپیل) «A» :

          طبق بالا

                   16.7 – 79.4 N (1.7 – 8.1 kg, 3.7 – 17.9 lb)

          طبق پائین

                   4WD   0 – 67.7 N (0 – 6.9 kg,  0 – 15.2 lb)

نیروی لازم برای حرکت چرخشی «B» :

          طبق بالا

                   1.0 – 4.9 N.m (10 – 50 kg-cm, 8.7 – 43.4 in-lb)

          طبق پائین

                   4WD   0 – 4.9 N.m (0 – 50 kg-cm, 0 – 43 in-lb)

بازی عمودی «C»:

          طبق بالا  0mm (0 in)

          طبق پائین

                    4WD     0.2 mm (0.008 in)  یا کمتر

 •  گردگیر را از نظر آسیب دیدگی چک کنید.

     در صورت نیاز گردگیر و بست گردگیر را تعویض کنید.

 

 


اطلاعات سرویس و مشخصات (SDS)

مشخصات عمومی

 

نوع جلوبندی (تعلیق)

دو جناقی مستقل

با میل پیچشی فنری تنظیم ارتفاع

نوع کمک فنر

روغنی دو طرفه

موج گیر

استاندارد یا تجهیزات اختیاری

 

 

بازرسی و تنظیم‌ها

 

بلبرینگ چرخ 4WD

مهره قفلی بلبرینگ چرخ

      میزان سفت کردن (TORQUE)

                        N.m (kg-m, ft-lb)

78 – 98

(8 – 10, 58 – 72)

سفت کردن دوباره (TORQUE) پس از شل کردن مهره قفلی بلبرینگ

N.m (kg-m, ft-lb)

0.5 - 1.5

(0.05 – 0.15, 0.4 – 1.1)

خلاصی طولی (لقی)               mm (in)

0 (0)

نیروی لازم شروع به چرخش در پیچ توپی چرخ                               N (kg, lb)

A

زاویه گردش                              درجه

15º - 30º

نیروی لازم شروع به چرخش در پیچ توپی چرخ                               N (kg, lb)

B

سفتی بلبرینگ چرخ در محل پیچ توپی چرخ

                N (kg, lb)                        

B – A        

7.06 – 20.99

(0.72 -2.14, 1.59 – 4.72)

متوسط لنگی (تاب) چرخ *

نوع رینگ

استیل

5J – 14

5.5k-15

6J-16

حد مجاز لنگی (تاب) شعاعی

mm (in)

0.5

(0.020)

0.8

(0.031)

1.2

(0.047)

حد مجاز لنگی (تاب) افقی (جانبی)

mm (in)

0.8

(0.031)

0.8

(0.031)

1.2

(0.047)

* متوسط تاب چرخ = (مقدار لنگی سمت خارج + مقدار لنگی سمت داخل) × 0.5

 


سیبک بالا

نیروی لازم برای حرکت به طرفین«A» (نقطه اندازه‌گیری: سوراخ‌های اشپیل در پیچ یک سر رزوه سیبک

N (kg, lb)

16.7-79.4

(1.7 – 8.1, 3.7 – 17.9)

گشتاور لازم برای حرکت چرخشی«B»

N.m (kg-m, in-lb)

1.0-4.9

(10 – 50,8.7 – 43.4)

بازی عمودی «C»

mm (in)

0 (0)

سیبک پائین

مدل مورد استفاده

4WD

نیروی لازم برای حرکت به طرفین «A» (نقطه اندازه‌گیری : سوراخ جای اشپیل در پیچ یک سر رزوه سیبک

N (kg, lb)

0-67.7

(0 – 6.9, 0 – 15.2)

گشتاور لازم برای حرکت چرخشی «B»

N.m (kg-cm, in-lb)

0-4.9

(0 – 50, 0 – 43)

بازی عمودی «C»

mm (in)

0.2 (0.008 in)

یا کمتر

 

 

 

 


ادامه بازرسی و تنظیم‌ها

4WD

مدل‌های مربوطه

اروپا و استرالیا

بجز اروپا و استرالیا

لاستیک 255/70R15    

بجز لاستیک  255/70R15

کمبر

 

                                                درجه دقیقه

                                                (دهم درجه)

حداقل

0º06´ (0.10º)

مقدار اسمی

0º36´ (0.60º)

حداکثر

1º06´ (1.10º)

اختلاف چپ و راست

یا کمتر 45´ (0.75º)

کستر

 

                                                  درجه دقیقه

                                                 (دهم درجه)

حداقل

1º40´ (1.67º)

مقدار اسمی

2º10´ (2.17º)

حداکثر

2º40´ (2.67º)

اختلاف چپ و راست

یا کمتر 45´ (0.75º)

شیب(زاویه) شفت بلبرینگ چرخ

                                                   درجه دقیقه

                                                (دهم درجه)

حداقل

10º18´ (10.30º)

مقدار اسمی

10º48´ (10.80º)

حداکثر

11º18´ (11.30º)

مجموع تواین

 

                  فاصله (A – B)

 

 

                                                       mm(in)

لاستیک‌ رادیال

حداقل

3 (0.12)

مقدار اسمی

4 (0.16)

حداکثر

5 (0.20)

لاستیک نخ ضربدری

حداقل

4 (0.16)

مقدار اسمی

5 (0.20)

حداکثر

6 (0.24)

زاویه (چپ + راست)

 

 

 

                                                   درجه دقیقه

                                                 (دهم درجه)

لاستیک رادیال

حداقل

15´ (0.25º)

مقدار اسمی

20´ (0.33º)

حداکثر

25´ (0.42º)

لاستیک نخ ضربدری

حداقل

20´ (0.33º)

مقدار اسمی

25´ (0.42º)

حداکثر

30´ (0.50º)

زاویه گردش چرخ

                                                   درجه دقیقه

                                داخل           (دهم دقیقه)

     گردش کامل *2      خارج

                                                  درجه دقیقه

                                                 (دهم درجه)

حداقل

 

33º18´ (33.30º)

مقدار اسمی

 

35º18´ (35.30º)

حداکثر

 

35º18´ (35.30º)

حداقل

 

31º30´ (31.50º)

مقدار اسمی

 

33º30´ (33.50º)

حداکثر

 

33º30´ (33.50º)

سرپا بودن خودرو

          ارتفاع بازی بازوی متحرک  پائین (H)

mm (in)

 

53.3 – 57.3

(2.098 – 2.256)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2* : در مدل‌های فرمان هیدرولیک نیروی گشتاور (در محیط غربیلک فرمان) در دور آرام موتور 98 تا  147 N (10 تا 15 kg . 22 تا lb  33 ) خواهد بود.            

ادامه بازرسی و تنظیم‌ها

 

پلوس (4WD)

نوع  سر پلوس

سمت دیفرانسیل

TS82F

سمت چرخ

ZF100

خلاصی طول انتهای اکسل

حد مجاز                      mm (in)

1 (0.04)

قطر (سمت چرخ D1 )     mm (in)

29.0 (1.142)

گریس

کیفیت

گریس نیسان اصلی یا مشابه

ظرفیت                     g(oz)

       سمت دیفرانسیل  (L1)

       سمت چرخ  (L2)

95 – 105 (3.35 – 3.70)

 

135 – 145 (4.76 – 5.11)

طول گردگیر                  mm (in)

       سمت دیفرانسیل (L1)

95-97 (3.74-3.82)

      سمت چرخ (L2)

96-98 (3.78-3.86)

 


خلاصی طولی (لقی) انتهای اکسل بلبرینگ چرخ (پلوس)

خلاصی طولی انتهای اکسل بلبرینگ چرخ         mm (in)

یا کمتر  0.45 (0.0177)

رینگ قفلی انتهای اکسل بلبرینگ چرخ

ضخامت        mm(in)

شماره فنی

1.1 (0.043)

1.3 (0.051)

1.5 (0.059)

1.7 (0.067)

1.9 (0.075)

2.1 (0.083)

2.3 (0.091)

39253-88G10

39253-88G11

39253-88G12

39253-88G13

39253-88G14

39253-88G15

39253-88G16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٢/٦/٦ ] [ ٥:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مهندس علی فرجی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس